فهرست محصولات | هموپلیمر

P-CR-380
هموپلیمر
P-YI-350
هموپلیمر
P-YI-300
هموپلیمر
P-YI-250
هموپلیمر
P-YI-180
هموپلیمر
P-FI-160
هموپلیمر
P-I-110
هموپلیمر
P-SF-060
هموپلیمر
P-SIF-030
هموپلیمر
P-SIF-010
هموپلیمر
رندم کوپلیمر
پلی پروپیلن (PP) ماده ای سبک است با جرم مخصوص کمتر از آب و از پلیمر شدن گاز پروپیلن به دست می آید. پلی پروپیلن در برابر رطوبت، روغنها و حلالهای معمولی مقاوم است و در دمای حدود 170 درجه سانتی گراد ذوب
پلی پروپیلن
پلی پروپیلن (PP) ماده ای سبک است با جرم مخصوص کمتر از آب و از پلیمر شدن گاز پروپیلن به دست می آید. پلی پروپیلن در برابر رطوبت، روغنها و حلالهای معمولی مقاوم است و در دمای حدود 170 درجه سانتی گراد ذوب
کامپاند پلی پروپیلن
پلی پروپیلن (PP) ماده ای سبک است با جرم مخصوص کمتر از آب و از پلیمر شدن گاز پروپیلن به دست می آید. پلی پروپیلن در برابر رطوبت، روغنها و حلالهای معمولی مقاوم است و در دمای حدود 170 درجه سانتی گراد ذوب